ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання платних послуг

допоміжної освіти

в форматі онлайн курсів з іноземних мов

(Редакція від 19.07.2023 р.)


Фізична особа-підприємець «Льгова Анастасія Марківна», що діє на підставі цього договору, (надалі іменується — «Виконавець»), з однієї сторони,


та будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність, яка за власним бажанням та своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору (надалі іменується — «Замовник»), з іншої Сторони, надалі разом іменовані - Сторони, а кожен окремо — Сторона, уклали цей Договір про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземних мов, в режимі онлайн (надалі іменується — Договір) керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про таке:


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


З метою однакового розуміння та тлумачення умов даного Договору, його Сторони домовились визначити наступні терміни:


Оферта — публічна пропозиція Виконавця, опублікована на офіційному веб-сайті або інших електронних ресурсах/сервісах Виконавця, направлена та адресована будь-якій фізичній особі з метою укласти договір про надання послуг на умовах цього Договору. Оферта також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення на неї Замовнику через месенджери або електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.


Договір — договір про надання Виконавцем платних Послуг та отримання їх Замовником на умовах цієї Оферти після акцепту Замовником на умовах цієї Оферти та у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України.


Замовник — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю та/або іншим законним представником Одержувача послуг, яка отримує Послуги Виконавця на умовах Договору.


Одержувач освітніх послуг — фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.


Заявка — додаток до Договору, який є його невід'ємною частиною, подання якої Замовником свідчить виключно про намір приєднання до Договору.


Додатки до Договору є його невід'ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках, доповнюють умови Договору.


Послуги — навчання іноземній мові, курси з іноземних мов, послуги, що надаються Виконавцем Замовнику в межах Договору в усній формі, дистанційно, через будь-які засоби електронного зв’язку, також шляхом надання доступу до участі у заняттях на групових онлайн-сесіях та/або індивідуальних заняттях, в тому числі шляхом надання доступу до консультацій в електронній формі (відео запис або авто вебінар).


Інтернет ресурс Виконавця — Інтернет сайт з доменною адресою https://uknow.com.ua/ інший ресурс або сервіс Виконавця, на якому знаходиться Оферта, інформація щодо Послуг (Додаток до Договору), в т. ч. сайт, мобільний додаток, веб-клієнт, до якого має доступ Клієнт.


Термін дії — період часу, впродовж якого Виконавець зобов’язаний на умовах Договору надати Замовнику Послуги, які оплачені Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному в Договорі (Додатку).


Контент — результати інтелектуальної діяльності Виконавця, в тому числі: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на веб-сайті та інтернет-ресурсах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті Акцепту.


Акцепт — надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Акцепт здійснюється Замовником шляхом здійснення оплати (без накладання електронних підписів).


Акцепт може бути здійсненим одним з наступних способів:

— заповненням, підписанням та передачею Замовником письмового Акцепту, зразок якого розміщений на сайті Виконавця;

— перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати за відповідні послуги Виконавця;

— оплатою послуг готівкою.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) дана публічна оферта являє собою офіційну пропозицію мовної школи «UKnow» в особі ФОП Льгової Анастасії Марківни (далі - Виконавець), висловлену необмеженому колу фізичних осіб (далі - Замовник) укласти Договір про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (далі - Договір), зокрема, у дистанційному режимі за допомогою сайту або за допомогою інших засобів зв’язку.


2.2. До відносин між Виконавцем та Замовником застосовуються положення чинного законодавства України. Представлені на сайті освітні послуги та Договір є публічною офертою, відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України.


2.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному сайті Виконавця.


2.4. Виконавець має право вносити зміни до публічної оферти в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції публічної оферти на сайті без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на сайті, якщо інше не буде зазначено в публічній оферті.


2.5.Виконавець має право на відступлення (або в інший спосіб передачі) своїх прав та обов’язків третім особам.


2.6. Доступ до сайту може бути тимчасово, частково або повністю відсутнім внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Замовника.


2.7. Виконавець не несе відповідальності за перебої в роботі сайту, помилки підключення, недоступність або несправність сайту, збої інтернет-з'єднання та будь-які інші проблеми, що перебувають за межами контролю Виконавця.


2.8. Виконавець не несе відповідальності за можливі помилки у системі безпеки та за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна комп’ютерній системі (апаратному та програмному забезпеченню) Замовника або файлам чи документам, що зберігаються у ній.


2.9. Договір вважається укладеним на умовах, визначених в цій публічній оферті та Договорі з моменту здійснення Замовником акцепту.


2.10. Здійснюючи акцепт, Замовник у повному обсязі приймає умови даної публічної оферти та Договору.


2.11. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем послуг допоміжної освіти Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником в порядку та на умовах, визначених цим Договором.


3.2. Перелік та вартість послуг встановлюється та зазначається Виконавцем на сайті.


3.3. В процесі здійснення замовлення Замовник на власний розсуд здійснює вибір послуг, які він бажає отримати.


3.4. Надання послуг здійснюється за принципом «як є». Виконавець не гарантує, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Замовника або будь-яких інших осіб.


3.5. Послуги надаються мовною школою «UKnow», яка працює дистанційно. Школа працює з усіма регіонами України, Європи, Америки та Азії шляхом онлайн занять. Для вибору форми навчання, Замовник вказує місцезнаходження або місце проживання.


4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ


4.1. Перед здійсненням акцепту Замовник самостійно ознайомлюється з умовами навчання, надання послуг, положеннями Договору та здійснює замовлення обраних послуг та їх оплату.


4.2. Всі умови Договору та його Додатків є обов’язковими для Замовника та Виконавця після Акцепту Замовником.


4.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Оферти, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися Послугами.


4.4. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які суттєві умови щодо послуг за цим Договором, він зобов’язаний звернутися письмово до Виконавця щодо їх уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови надання Послуг та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.


4.5. Здійснюючи акцепт, Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення з положеннями оферти, даного Договору, умовами надання послуг, інформацією, яка розміщена на сайті Виконавця, а також погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень оферти, Договору, з обсягом, кількістю та переліком послуг, строками, Тарифів, всіх додатків та додаткових послуг, що є невід'ємною складовою частиною Договору.


4.6. Прийняттям пропозиції укласти Договір та укладанням Замовником Договору є оплата коштів за послуги, що свідчить про приєднання Замовника до Договору відповідно до ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.


4.7. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем 100% оплати в обумовленому сторонами розмірі в повному обсязі.


4.8. Замовник послуг, який приймає (акцептує) пропозицію щодо укладення Договору, зобов’язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення (ПІБ, номер телефону, місце проживання, паспортні дані, електронну адресу, інші дані на Вимогу Виконавця).


4.9. У випадку, коли Замовнику сталі відомі умови Додатку від третіх осіб та він має намір придбати послуги Виконавця, він має спочатку ознайомитись та прийняти умови цієї Оферти. Замовник не має права здійснювати оплату послуг виключно на підставі Додатку, якщо він не погоджується або не ознайомлений з умовами цього Договору.


4.10. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про зручні для нього електронні засоби зв’язку.


4.11. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.


4.12. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.


5. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Послуги надаються Виконавцем за наступних умов:


5.2. Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику замовленої послуги.


5.3. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.


5.4. Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


5.5. Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного Договору.


5.6. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії.


5.7. Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для отримання тієї чи іншої послуги.


5.8. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання послуги у розмірі, встановленому діючими Тарифами, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.


5.9. У разі неможливості надання послуг, які хоче замовити Замовник, у тому числі з незалежних від Виконавця причин, останній має право виключити такі послуги із замовлення Замовника та повідомити про це останнього за допомогою електронної пошти або за телефоном, зазначеними Замовником.


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Провести навчання Замовника за обраним ним курсом, відповідно до умов цього Договору, тільки за умови повної оплати Замовником вартості послуг Виконавця, у відповідності до цього Договору.


6.1.2. На свій розсуд забезпечувати Замовника під час навчання навчальними та інформаційними онлайн-матеріалами (відео, текстові, тощо).


6.1.3. Проводити заняття онлайн в режимі реального часу (з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, таких як Zoom, Google Meet, Viber, Telegram тощо) згідно з попередньо узгодженим з Замовником графіком.


6.1.4. У разі неможливості проведення онлайн-занять за попередньо узгодженим графіком, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести терміни їх проведення попередньо повідомивши про це Замовника.


6.1.5. Встановити графік занять за погодженням з Замовником;


6.1.6. Повідомляти Замовнику про тривалу не активність учня на курсі та про незадовільне виконання завдань.


6.1.7. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем:

— для онлайн-занять в режимі реального часу — з моменту закінчення онлайн-заняття (в незалежності від того чи приймав у ньому участь Замовник).


6.2. Виконавець має право:

6.2.1. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення занять, на яких надається послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника та або Одержувача;


6.2.2. Переносити в разі непередбачуваних обставин терміни проведення занять з повідомленням Замовника дзвінком, СМС-повідомлення заздалегідь.


6.2.3. Відсторонити Замовника від участі в загальних чатах у разі порушення ним загальноприйнятих морально-етичних норм поведінки.


6.2.4. Не допускати до занять Замовника (Одержувача) у наступних випадках:

— несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

— у будь-який момент відмовити учню у наданні послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням — ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки та поваги, зокрема через використання нецензурної лексики, грубого висловлювання на адресу вчителя чи інших учнів, якщо вони беруть участь в уроці, підбурює на агресивні дії. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.


6.2.5. Відрахувати Замовника від проходження курсу у разі порушення авторського права Виконавця, а саме: копіювання та розповсюдження навчального контенту третім особам.


6.2.6. Відрахувати Замовника від проходження курсів у разі підтвердження користування матеріалами курсу двома і більше особами.


6.2.7. На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.


6.2.8. Безкоштовно видати Замовнику (Одержувачу), який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (внутрішній сертифікат), за умови присутності на 80% занять та здачі Одержувачем внутрішнього шкільного іспиту.


6.2.9. Вимагати від Замовниката/ або Одержувача дотримання й виконання умов даного Договору.


6.2.10. На дострокове припинення Договору.


6.2.11. Призупинити надання послугта/ або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.


6.2.12. Встановлювати та змінювати вартість послуг, застосовувати системи знижок на послуги в односторонньому порядку.


6.2.13. Не переводити Замовника (Одержувача) на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми (кількість правильних відповідей фінального тесту менше 60%).


6.2.14. Замовник (Одержувач) послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння мовою не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести учня в іншу вікову чи рівневу групу.


6.2.15. Вважати урок проведеним належним чином, якщо Замовник (Одержувач) не приходить на урок чи скасовує його менше ніж за 2 годин до початку.


6.2.16. Вважати урок проведеним належним чином, якщо Замовник (Одержувач) протягом 2 годин з моменту запланованого початку уроку не повідомив адміністратора та Виконавця про те, що урок не відбувся з вини Вчителя.


6.2.17. У разі запізнення Замовник (Одержувач) на урок на 15 або більше хвилин, такий урок вважається проведеним.


6.2.18. Змінювати й доповнювати цей Договір публічної оферти шляхом опублікування на сайті https://uknow.com.ua/agreements на свій розсуд. Одержувач (Замовник) несе повну відповідальність за вчасне ознайомлення з можливими змінами.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


7.1. Замовник зобов’язаний:

7.1.1. Оплачувати послугу, що надається, в терміни та в порядку, встановленими в розділі 6 цього Договору.


7.1.2. Бути присутнім на всіх заняттях, передбачених Програмою та Графіком, відповідально ставитися до завдань Виконавця чи третіх осіб залучених виконавцем, виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із викладачем програми з надання послуг, з метою покращення та закріплення наданих послуг учню.


7.1.3. Не поширювати будь-які матеріали (в тому числі записи уроків), які були надані Замовнику в момент дії договору, крім випадків, коли Виконавець дав свою письмову згоду на поширення даної інформації.


7.1.4. Суворо дотримуватись і виконувати Правила мовної школи «UKnow», загальноприйняті норми моралі та поведінки. Бути взаємо ввічливими із адміністрацією, викладачами та учнями.


7.1.5. Придбати/роздрукувати підручники та матеріали, необхідні для вивчення курсу самостійно за свої кошти.


7.1.6. Не порушувати авторських та особистих немайнових прав Виконавця.


7.1.7. Для участів Online-трансляції Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.


7.1.8. Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.


7.1.9. Належним чином виконувати всі умови даного Договору.


7.1.10. Ознайомитись з цим Договором публічної оферти, який опублікований на сайті https://uknow.com.ua/agreements та Політикою конфіденційності, яка опублікування на сайті https://uknow.com.ua/privacy. Користувач (Замовник) несе повну відповідальність за вчасне ознайомлення з можливими змінами.


7.2. Замовник має право:

7.2.1. Вимагати надання замовлених за цим Договором послуг, в погодженому об'ємі та належної якості в час, згідно з затверджених Виконавцем графіку та розкладу у визначеному даним договором місці надання послуг.


7.2.2. Отримувати від Виконавця необхідні навчальні матеріали згідно Програми занять.


7.2.3. У будь-який зручний для Замовника час звертатися до Виконавця (та його представників) задля вирішення питань, що виникли під час проходження курсу.


7.2.4. Замовник має право на припинення дії договору в односторонньому порядку в разі завчасного письмового попередження Виконавця не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до припинення.


7.2.5. Отримати від Виконавця часткове або повне повернення коштів згідно з пунктом 8.9. Договору.


7.2.6. Замовник має право призупинити надання послуг, попередивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 4 робочих дні до дня такого призупинення. На час призупинення вартість послуг не нараховується, а сума раніше сплачених Замовником коштів буде зарахована за послуги, що будуть надані після завершення строку призупинення, вказаного Замовником.


Попередження про необхідність призупинення надання послуг направляється Виконавцю на електронну пошту, вказану в реквізитах цього Договору, або шляхом надсилання повідомлення на месенджер ______ та вважається отриманим Виконавцем після надсилання ним зворотного повідомлення.


7.2.7. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за 2 (дві) годин до початку заняття, проінформувавши про це адміністратора та Виконавця.


7.2.8. Замовник (Одержувач) не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції повністю або частково, вести запис Online-трансляції, а також фіксувати зміст Online-трансляції повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник (Одержувач) зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам. особам.


8. ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ


8.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.


8.2. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково.


8.3. Після оплати послуг будь-яким способом, який зазначений на сайті, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію адміністратору школи «UKnow».


8.4. У разі недоукомплектування групи, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості курсу), або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Виконавцем альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр.


8.5. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. За домовленістю сторін Послуга також може бути сплаченою у будь-який інший спосіб, що не заборонений чинним законодавством України у сфері здійсненні платіжних операцій.


8.6. Датою платежу вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


8.7. Додаткові послуги оплачуються за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.


8.8. Виконавець приступає до надання Послуги за цим Договором відповідно до плану-графіка надання послуг після (за умови) оплати Замовником в повному обсязі Послуги відповідно до умов цього Договору.


8.9. Повернення коштів, сплачених Замовником за послуги, передбачені цим Договором, здійснюється Виконавцем протягом 14 днів з моменту отримання письмової заяви Замовника адміністрацією в наступному порядку:


8.9.1. у разі розірвання Договору з ініціативи Замовника кошти, сплачені Замовником за послуги, поверненню не підлягають;


8.9.2. повернення сплачених коштів в обсязі 50% (п'ятдесяти відсотків) від вартості послуг, що не були надані на час розірвання Договору, здійснюється Виконавцем у випадку розірвання Договору за ініціативою Замовника з причин недосягнення згоди між Сторонами щодо змін порядку та умов надання послуг, зокрема з причин зміни викладача, графіку надання послуг тощо;


8.9.3. повернення сплачених коштів в обсязі до 100% від вартості послуг, що не були надані на час розірвання Договору, здійснюється у випадку односторонньої відмови Виконавця від Договору з причин неможливості забезпечити виконання зобов’язання.


8.10. У випадку, якщо Замовник бажає зробити перерву у навчанні з поважної причини, він може повідомити адміністрацію у письмовій формі за 4 дні до такої перерви, щоб заморозити 100% (сто відсотків) залишку коштів з можливістю розморозки впродовж трьох місяців. Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. У разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 3 (трьох) місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мовної школи «UKnow».


8.11. Виконавець може підвищувати вартість послуг не більше 1-го разу за календарний рік та не більше ніж на 30%, попередньо повідомивши про це Замовника.


8.12. У випадку порушення порядку та умов оплати послуг Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання.


8.13. У випадку відсутності Замовника (Одержувача) на груповому занятті, оплата за навчання не відшкодовується, але надається запис уроку для самостійного вивчення.


8.14. Індивідуальні, парні та групові заняття оплачуються наперед за обраний курс у повному обсязі.


8.15. Час і дата бронюються тільки після отримання Виконавцем оплати за послуги у повному обсязі.


8.16. У випадку коли на занятті присутній лише 1 учасник групи, тривалість такого заняття скорочується на 30 хв (якщо заняття триває 90 хв) та 15 хв (якщо заняття триває 60 хв). Дане заняття вважається проведеним для всіх учасників групи та оплачується в повному обсязі


8.17. У разі пропуску Замовником (Одержувачем) 4 (чотирьох) і більше занять з поважної причини та за умови надання Замовником (Одержувачем) підтверджуючих документів (зокрема, довідка з лікарні тощо), — такі заняття переносяться на інший місяць.


8.18. У разі внесення Замовником змін до замовлених послуг (зокрема, замовлення дорожчого курсу, додаткових курсів, зміна періоду надання послуг, тощо) і якщо такі зміни призвели до збільшення вартості послуг, Замовник зобов’язаний доплатити відповідну різницю вартості послуг. У разі, якщо зміна Замовником замовлених послуг призвела до зменшення вартості таких послуг, різниця вартості послуг поверненню не підлягає.


8.19. Сторони погодили, що витрати зі сплати комісії банку за перерахування коштів за послуги покладаються на Замовника.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Замовник та Виконавець несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


9.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання письмової обґрунтованої претензії стороною по Договору.


9.3. Виконавець не несе відповідальності, у разі якщо Замовник не зміг скористатись послугами з причин, що не залежать від Виконавця (відсутність у Замовника відповідного програмного забезпечення, його несправність або наявність інших технічних обмежень, відсутність чи обмеження доступу до мережі інтернет, неприйняття участі у онлайн-заняттях з незалежних від Виконавця причин, тощо). В такому разі сплачена вартість послуг не повертається, та Виконавцем не здійснюється жодних компенсації.


9.4. У разі несвоєчасної оплати освітніх послуг, надання замовлених Замовником послуг припиняється до часу їх оплати.


9.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність онлайн-занять та/або навчальних та інформаційних онлайн — матеріалів очікуванням Замовника за його суб'єктивною оцінкою.


9.6. Сторона, яка порушила умови цього Договору, звільняється від відповідальності, якщо таке порушення було прямо викликано дією обставин непереборної сили.


9.7. Сторона, на виконання обов’язків якої вплинули обставини непереборної сили, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана в 10-денний термін надати докази таких обставин. У разі ненадання в указаний термін належних доказів, Сторона позбавляється права посилатись на дії та обставини непереборної сили. В разі, коли обставини непереборної сили безпосередньо стали причиною тимчасової неможливості повного чи часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно з даного Договору, то дата виконання зобов’язання відстрочується на термін дії таких обставин.


9.8. У разі передачі Замовником будь-яких навчальних або інформаційних онлайн матеріалів (відео, текстових, тощо), записів онлайн-занять та інших даних отриманих ним за цим Договором, третім особам без письмової згоди Виконавця, в тому числі в комерційних цілях, Виконавець має право припинити Замовнику доступ до занять та вимагати відшкодування Замовником завданих збитків відповідно до законодавства України.


9.9. Виконавець не несе відповідальності за кінцевий результат у випадках, якщо Замовник (Одержувач) не сумлінно ставиться до навчального процесу, не відвідує заняття, не виконує завдання викладача.


9.10. Не вважається неналежним виконанням даного Договору суб'єктивне сприйняття та оцінювання Замовником (Одержувачем) якості послуг. Виконавець не несе відповідальності за обставини, на які він не може прямо впливати, такі як наприклад: неввічливе ставлення персоналу надавачів послуг, технічні проблеми в зовнішніх чи внутрішніх мережах, поломки в електроприладах, комп’ютерній техніці, мобільних пристроях тощо, прийняття обмежувальних рішень адміністрацією будівель, приміщень, органами місцевого самоврядування, органами державної влади, а також інші непередбачувані обставини. Послуги надаються відповідно до вимог, стандартів, регламентованих чинним законодавством України та положеннями цього Договору.


9.11. Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо Замовник (Одержувач) під час отримання послуг, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною послуг, достроково припинив користування послугами.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.


10.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, інші обставини, визначені у Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні (із наступними змінами та доповненнями).


10.3. Виникнення та існування обставин непереборної сили повинні бути підтверджені документально – відповідними компетентними органами (зокрема, Торгово-промисловою палатою України).


10.4. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов'язання по даному Договору, зобов'язана без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим, повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність). Невиконання цього обов'язку позбавляє Замовника можливості посилатись на такі форс-мажорні обставини в подальшому.


10.5 Настання форс-мажорних обставин не звільняє Замовника від обов’язку з оплати вартості наданих Виконавцем послуг.


11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


11.1. З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових актів, Сторони домовилися, що:


11.2. всі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;


11.3. всі та будь-які виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.


11.4. Виконавець є власником або ліцензіатом усіх прав на об’єкти інтелектуальної та промислової власності, що містяться на сайті, а також на контент, до якого можна отримати доступ за допомогою сайту. Права інтелектуальної власності на сайт, програмний код, а також його текст, зображення, графічний дизайн, навігаційну структуру, інформацію та контент, належать Виконавцю, який має ексклюзивне право в будь-який спосіб реалізовувати свої права на використання.


11.5. Замовник має право використовувати матеріали, дані, тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні матеріали, у тому числі, розміщені на сайті, виключно для цілей виконання цього Договору та в некомерційних цілях. При цьому, всі права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Забороняється їх відтворювати, змінювати, передавати, ліцензувати та/або публікувати, повністю або частково, з будь-якою метою без отримання письмової згоди на це зі сторони особі ФОП Льгової Анастасії Марківни.


11.6. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені даним Договором.


11.7. У разі порушення Замовником (Одержувачем) послуг п.6. 6.4 даного Договору, а також інших положень даного Договору та чинного законодавства України щодо використання об’єктів інтелектуальної власності, Виконавець має право в односторонньому порядку зупинити надання послуг. При цьому, сплачені Замовником кошти поверненню не підлягають.


12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


12.1. Обробка персональних даних Замовника здійснюється згідно з чинним законодавством України у сфері захисту персональних даних.


12.2. Здійснюючи замовлення послуг, Замовник підтверджує, що він обізнаний з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів».


12.3. Виконавець не несе відповідальність за збір, обробку, передачу персональних даних, що здійснюється іншими сервісами (платіжними системами, банками, соціальними мережами тощо).


13. СПОСІБ ЗВ’ЯЗКУ


13.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта, тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі та/або на офіційному сайті мовної школи, та за реквізитами, які Замовник вказує під час здійснення акцепту (замовлення послуг, оплати послуг).


14. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ ТА СТРОК ДІЯ ДОГОВОРУ


14.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця та/або оплати замовником послуг і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.


14.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання Сторонами договірних зобов’язань, або до його розірвання з моменту отримання згоди другої Сторони на таке розірвання у порядку, визначеному даним Договором або набрання чинності рішенням суду.


14.3. Зміни та доповнення до цього договору мають вноситись за Додатковими угодами, які з моменту їх підписання стають невід’ємними частинами цього Договору.


14.4. Зміни у Договорі набирають чинності з моменту підписання Додаткових угод.


15. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ


15.1. Термін дії курсу і кількість проведення занять залежить від типу придбаного курсу та розраховується відповідно до відвідування занять 2-3 рази на тиждень.


15.1.1. Термін дії курсів індивідуального навчання:

– пакет з 8-ми уроків діє 40 днів з моменту активації пакету, тобто з першого заняття;

– пакет з 12-ти уроків діє 60 днів з моменту активації пакету, тобто з першого заняття;

– пакет з 25-ти уроків діє 120 днів з моменту активації пакету, тобто з першого заняття;

– пакет з 36-ти уроків діє 180 днів з моменту активації пакету, тобто з першого заняття.

– пакет з 48-ти уроків діє 235 днів з моменту активації пакету, тобто з першого заняття.


15.1.2. Термін дії курсів групового навчання. Як тільки група, яка була обрана студентом, почала навчання, оплата за групу вважається активованою, незалежно від того, чи відвідував студент заняття чи ні.


15.2. Після визначеного терміну уроки списуються з балансу, незалежно від того, чи були вони використані студентом або ні, та вважаються проведеними належним чином.


15.3. У разі перенесення занять з боку Виконавця, термін дії курсу може бути збільшений, а заняття, які залишилися у Замовника (Одержувача), будуть проведені в повному обсязі відповідно до оговореного раніше графіку занять.


16. УМОВИ ЗМІНИ ТА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ


16.1 Договір може бути припинений (розірваний) Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення Замовнику сплаченої Виконавцеві плати (авансових платежів) у випадках якщо:


16.1.1 Замовник та/або Одержувач систематично порушує умови Договору;


16.1.2 Прострочення оплати Замовником платежів у розмірах та у строки, передбачених цим Договором більше, ніж на 10 (десять) календарних днів підряд;


16.1.3 В інших випадках, визначених даним Договором, чинним законодавством України.
16.2. У разі припинення Договору Виконавцем в односторонньому порядку, авансовий платіж сплачений Виконавцю за останнє заняття не повертається.


17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


17.1. Даний Договір є договором приєднання.


17.2. Виконавець може без погодження із Замовником залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.


17.3 Місце надання послуг та приєднання до договору відбувається на тереторії України.


17.4. Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України та вирішуються на тереторії України.


17.5. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.


17.6. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.


17.7. Сторони погодили, що інформація щодо послуг, умов замовлення та надання послуг, вартості послуг та порядку розрахунків, а також інші відомості, які розміщені на сайті, мають юридичну силу та є невід’ємною частиною Договору.


17.8. Укладаючи цей Договір, Сторони розуміють значення своїх дій, умов Договору, та підтверджують, що їх волевиявлення на укладення даного Договору є добровільним.


18. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


Отримувач:

Фізична особа-підприємець

Льгова Анастасія Марківна

ЄДРПОУ: 3351608708

Реквізити для оплати послуг з українських рахунків:

IBAN: UA793220010000026008330024117

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

Код ЄДРПОУ 3612808326

МФО 322001

Призначення платежу:

інформаційно-консультаційні послуги в сфері освіти (прізвище учня)


*Також є можливість зробити оплату на картку ФОП. За потреби напишіть про це менеджеру.

*Обов’язково надішліть квитанцію про оплату менеджеру мовної школи “UKnow”.